Samarbete med Lund och KTH

 
 
 

W i Uppsala har ett samarbete med våra systerprogram från Lunds tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan. Samarbetet startade 2007 och inkluderade då endast W från Uppsala och Lund. Sedan 2013 finns även W från Stockholm även med i samarbetet. Syftet med samarbetet är att studenterna skall kunna utbyte erfarenheter och idéer med studenter som läser liknande program i Sverige. Gemensamt för utbildningarna är att de kombinerar en traditionell teknisk civilingenjörsexamen med avancerade miljökurser. Varje termin träffas styrelserna från de olika sektionerna under en helg, där diskuteras frågor om utbildningarna och sektionerna, och nya kontakter och erfarenheter skapas.

Ekosystem i Lund LTH

Ekosystemteknik är en bred, tvärvetenskaplig civilingenjörsutbildning med fokus på miljö och hållbarhet. Utmärkande för utbildningen är kombinationen av ämnen där olika områden länkas samman till en helhetssyn på miljöproblemen. Under de första tre åren, det så kallade grundblocket, ingår naturvetenskapliga kurser i ekologi, kemi och geologi tillsammans med mer traditionella ingenjörskurser såsom matte, teknisk mekanik, strömningslära och termodynamik. Första året har många kurser i naturvetenskap, andra året har många kurser som baseras i kemi och det tredje året har många av de tekniska kurserna. Under år 4 och 5 går det sedan att specialisera sig inom vattenresurshantering, energisystem, miljösystem (management) eller processdesign (kemiteknik). Ett ytterligare alternativ är att läsa ett masterprogram i riskhantering.

Det som är speciellt med det här programmet i Lund är att det är 5 sammanhängande år, ingen kandidatuppsats skrivs alltså efter 3 år utan istället läser vi lite fler kurser under våren i trean. Det ligger sällan mer än två kurser parallellt, vilket gör att det går att fokusera bättre på de kurser som går under läsperioden. Vidare är en stor del av undervisningen på engelska. Ungefär hälften av kurserna i grundblocket är på svenska och hälften på engelska. Dessutom finns goda möjligheter att åka utomlands under utbildningen. Det går att plugga en termin i trean i Kanada, åka på sommarkurs till Kina, göra ett traditionellt utbyte på 1 eller 2 terminer och göra sitt examensarbete utomlands.

http://www.wsek.tlth.se/.

Energi och miljö i Stockholm KTH

Energi och miljö är civilingenjörsprogrammet med fokus på ett hållbart samhälle och hållbar teknik – i dag och i framtiden. Genom utbildningen lär sig studenterna att hitta innovativa lösningar inom energi- och miljöområdet, vilket ger dem mycket attraktiv kompetens på en internationell arbetsmarknad. En blivande civilingenjör i Energi och miljö väljer ett masterspår i årskurs 3.

http://w-sektionen.se/.